• 6 juli 2021

Verslag van de ALV 26-6-2021.

Op 26 juni jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden van NTO Maasland. Om wat onderlinge ruimte te waarborgen, mochten we gebruik maken van de recreatiezaal van SWMD aan de Hofsingel, waarvoor natuurlijk dank!.

We zijn inmiddels gewend aan een lage opkomst van leden, maar toch kwamen 20 mensen bij elkaar om dit “verplichte nummer” mee te maken.  Waarom verplicht? Het is statutair bepaald dat de leden (lees: ook eigenaren van de vereniging) het bestuur jaarlijks goedkeuring geven voor het gevoerde beleid. Officieel heet dat “décharge verlenen.”

Vanwege de corona-beperkingen kon de vergadering over het verenigingsjaar 2019 niet doorgaan in 2020. Daarom heeft het bestuur, nu het weer mogelijk was om fysiek te vergaderen, meteen twee ALV’s in één vergadering samengebracht.

De penningmeester gaf een opsomming van de belangrijkste feiten en toelichting op  beide jaarverslagen (2019 en 2020). Na deze toelichtingen, met name waarom het verlies in 2020 is ontstaan, werden de verklaringen van de kascontrolecommissie getoond en de twee vertegenwoordigers van deze commissie onderstreepten het verzoek aan de ledenvergadering het bestuur te déchargeren voor het financiële beleid. Vanuit de leden werd een opmerking geplaatst dat alles er erg gezond uitzag en menig vereniging hier een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Met dit compliment werd ook décharge verleend. 
Voor het komende jaar zijn we weer op zoek naar één nieuw lid voor de kascontrole-commissie. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

Het volgende punt op de agenda was de noodzakelijke wijziging van de statuten van de vereniging als gevolg van de nieuwe wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen, die per 1-7-2021 ingaat.  Iedereen stemde in met een wijziging van de statuten, waarmee het bestuur weer verder kan om een en ander bij de notaris uit te zetten. Zodra een nieuw concept beschikbaar is zullen we de leden weer benaderen om goedkeuring e vragen ( via een Bijzondere ALV).

Het onderwerp “bestuursverkiezingen” was voorts aan de beurt. Officieel had de secretaris in 2020 herkozen moeten worden en treden dit jaar (2021) officieel af: de penningmeester, de ledenadministrateur en de technische leiding: Hans, Annet en Gino. Deze drie mensen hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Er waren geen kandidaten dus werden ze herkozen. De voorzitter en de secretaris hebben aangegeven door te gaan tot 1-4-2022 en daarna niet meer herkiesbaar te zijn. De secretaris heeft er dan 6 jaar op zitten en de voorzitter 8 jaar. Tijd voor vernieuwing. Deze beslissing vormt wel meteen een uitdaging om NTO bestuurlijk op peil te houden. Ook wil de penningmeester graag alvast een opvolger inwerken, evenals de voorzitter en secretaris. 

WIJ DOEN DUS EEN DRINGEND BEROEP OP LEDEN, OUDERS, VERZORGERS EN DOCENTEN  OM MEE TE HELPEN EN TE ZOEKEN IN HET NETWERK NAAR POTENTIËLE KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR!!
Gegadigden graag aanmelden via secretariaat@ntomaasland.nl.

Hierna werden de aanwezige jubilarissen in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en volgde de rondvraag, waar aandacht gevraagd werd voor terugloop leden in diverse groepen, training voor jongens selectie en mogelijke roosterwijziging.

De notulen zullen binnenkort via de mail worden toegezonden.

Namens het bestuur,

Peter Kok

Voorzitter.